امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
 
سیر مطالعاتی: فلسفه غرب وغرب شناسی
 
 
 
 
 
 

توضیحات:  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع فلسفه غرب وغرب شناسی

 

فلسفه غرب وغرب شناسی


-غرب شناسی، احمد رهنمایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم، ویراست دوم، سال 1380


- درباره غرب، دکتر رضا داوری - فرهنگ و مسیحیت در غرب، مؤسسه فرهنگی و اندیشه معاصر، چاپ اول، پاییز 1380


- غرب و بحران فلسفه، محمد رضا جوزی


- تاریخ جهان تحول اندیشه، تمدن و فرهنگ جهان، ترجمه عبدالرحمان صدریه، انتشارات فردوس تهران، چاپ اول 1377


- تمدن و تفکر غربی، دکتر رضا داوری، نشر ساقی، چاپ اول 1380


- غرب در جغرافیای اندیشه، مجید کاشانی، کانون اندیشه جوان، چاپ اول 1381


- سیر تحول اندیشه و تفکر عصر جدید در اروپا، دکتر علی رضا رحیمی بروجردی، انتشارات علمی، چاپ 1370


- بحران دنیای متجدد، رنه گنون، ترجمه ضیاء الدین ده شیری، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1372


-آینده باختر، ژ.ج.د. بیوس، ترجمه بهاءالدین پاسارگاد، انتشارات ابن سینا، چاپ اول 1344

- فلسفه سیاست، اسوالد اشپنگلر، ترجمه هدایت الله فروهر، نشر نظر، چاپ اول 1369


ُ- حقیقت دینی در عصر ما، ویلیام منتوگری، ترجمه ابوالفضل محمودی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول 1371


- مجله فرهنگ کتاب یازدهم، مدرنیزم و ما بعد، پاییز 1372، مؤسسه مطالعات و پژوهش فرهنگی


- مجله ارغنون، سال اول، پاییز 1373، مبانی نظری مدرنیزم، وزارت ارشاد - مجله گفتگو، ویژه غرب شناسی


- تاریخ ویل دورانت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی


-فیلسوفان سیاسی قرن بیستم, مایکل ایچ سناف


-نظریه ای سیاسی, ویلیام.نی.بلوم


-ایدئولوژی مدرن سیاسی, اندروینست


-تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عبدالرحمن عالم ج اول


-تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی, پروفسور گائتا نوموسکا


-نظریه دولت, اندروینست -


-لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1377


- افول سکولاریزم، برگر، پیتر .ال، ترجمه افشار امیری، تهران، مازیار، 1380


- تجارت شیطانی، ایرج تبریزی، تهران، کیهان، 1379


- لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1377


- فرهنگ و مسیحیت در غرب، محمد رضا کاشفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر تهران، 1380


- انسان و بحران، آرتگا ای گاست، خوسه، ترجمه احمد تدین، تهران، علمی و فرهنگی، 1376


- افول سکولاریزم، برگر، پیتر .ال، ترجمه افشار امیری، تهران، مازیار، 1380


- تکنوپولی، پست من نیل، ترجمه صادق طباطبایی، تهران، سروش، 1372


- خارج از کنترل، برژینسکی، زی بیگنو، ترجمه عبدالرحیم، نوه ابراهیم، تهران، اطلاعات 1372


- بحران جامعه مدرن، سید علی اصغر کاظمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377


- موج سوم، ناظر، الوین، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر مترجم، 1371


- تهاجم یا تفاوت فرهنگی، حسن بلخاری، انتشارات حسن افرا، 1378


- مبانی نظری تمدن غرب، سید مرتضی آوینی، مجله دانشجو، تابستان 77


- غرب شناسی، سید احمد رهنمایی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی


- بنیان های متزلزل، فوکویاما، فرانسیس، ترجمه محمد رضا ظفری، سایت باشگاه اندیشه


- محدودیت های ماتریالیسم، ساموئل سان، روبرت، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 9، فروردین 1383


- افول اخلاق آمریکایی فرهنگ کلبیون، استیورز، ریچارد، ترجمه طاهر رحمانی، نشریه غرب در آینه فرهنگ، ش 22