امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
 
سیر مطالعاتی: موضوعات اعتقادی
 
 
 
 
 
 

توضیحات:  پیشنهاد سیر مطالعاتی درباره موضوعات اعتقادی

 

1-سری جهان بینی توحیدی شهید مطهری

2-سری عقاید جعفر سبحانی

3- بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی

4-رهبران راستین شهید هاشمی نژاد

5-آفریدگار و آفریده ناصر مکارم شیرازی

6-سری عقاید و شناخت محمدی ری شهری

7-نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری

8- پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک محمد تقی مصباح

9-راه شناسی محمد تقی مصباح

10-راهنما شناسی محمد تقی مصباح

11-آموزش فلسفه ج 1 و 2محمد تقی مصباح

12- اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی - شهید مطهری

13-علل گرایش به مادیگری شهید مطهری

14- امامت و رهبری شهید مطهری

15-معالم المدرستین علامه عسکری

16-عبدالله بن سبا علامه عسکری